Doerian Coaching & Mediation: jouw persoonlijke coach voor hulp bij echtscheiding, coaching bij ruzies, coaching bij huwelijksproblemen

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten van of met Doerian Coaching en Mediation en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2. Bedrijfsomschrijving

Doerian Coaching en Mediation is een bureau voor coaching, mediation, advies en begeleiding.

3. Definities

 • Opdrachtnemer: Doerian Coaching en Mediation, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
 • Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt(en) zelf en/of zijn/haar werkgever/werkgeefster.
 • Cliënt: de persoon met wie de opdrachtnemer aan tafel zit met betrekking tot de in artikel 2 omschreven werkzaamheden.
 • Overeenkomst: een mondelinge afspraak dan wel schriftelijk contract tussen opdrachtgever/cliënt en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening conform artikel 2.

4. Uitvoering van de overeenkomst

 • Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 • Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever/cliënt; geen resultaatverplichting.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever/cliënt geschieden.
 • De opdrachtgever/cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever/cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever/ cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

5. Betaling

 • De betaling van coaching en/of mediation dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 • Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 • Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
 • Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

6. Incassokosten

Ingeval opdrachtnemer om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden.

7. Duur en beëindiging

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 • Zowel de opdrachtnemer als opdrachtgever/cliënt(en) kunnen ten allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Dit heeft voor géén der partijen consequenties. Alle partijen zijn bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor wat voor schade dan ook, voortvloeiend uit eenzijdige opzegging van de overeenkomst.
 • Ook na eenzijdige opzegging van opdrachtnemer of een van de cliënten zijn alle cliënten gehouden aan de betalingsverplichting van geleverde diensten door de opdrachtnemer.

8. Afspraken afmelden

 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van overmacht, ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • Zowel een coaching als ook een mediation kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek door opdrachtgever/cliënt kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst.
 • Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur voor aanvang van het geplande gesprek is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief (dat door opdrachtnemer wordt gehanteerd) van 1 uur in rekening te brengen.

9. Vertrouwelijke informatie / geheimhouding

 • Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Alle conversaties worden behandeld volgens de hoogste confidentiële normen. Niets dat is besproken in de conversatie is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever/cliënt. * In geval van mediation, verplichten mediator en partijen zich zonder voorbehoud tot de geheimhouding zoals beschreven in de mediationovereenkomst. * In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever/cliënt als voor de samenleving of bepaalde personen, behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de opdrachtnemer om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. Derhalve zal de opdrachtnemer niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de wettelijke autoriteiten meldt.
 • Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. * Op alle communicatiemiddelen, zoals email, post, fax, voicemail en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de opdrachtnemer en de opdrachtgever/cliënt degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal mediums door derden worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd. * In die gevallen waarbij de opdrachtgever niet de cliënt is, geldt het confidentialiteitsprincipe en geheimhouding ten aanzien van alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen opdrachtnemer en cliënt ook richting opdrachtgever.

10. Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever/cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.
 • Opdrachtgever/cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever/cliënt en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.
 • De opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor de door cliënt genomen besluiten op specialistische vraagstukken zoals op Juridisch/Fiscaal/Notarieel gebied. De opdrachtnemer beschikt over een brede algemene kennis en geen specialistische kennis.
 • Iedere aansprakelijkheid van Doerian Coaching en Mediation en van al degenen die voor of namens haar werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Doerian Coaching en Mediation gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Gegevens omtrent de verzekering zijn op verzoek beschikbaar.

11. Klachten en geschillen

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever/cliënt binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Na veertien dagen wordt de opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden te hebben goedgekeurd en kan de opdrachtgever zich nimmer beroepen op het niet nakomen van de overeenkomst door de opdrachtnemer.
 • Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing
 • Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen partijen in goed gezamenlijk overleg trachten op te lossen. Lukt het niet om gezamenlijk tot een oplossing te komen, zullen partijen trachten het in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation door een geregistreerd ADR Mediator.
 • Geschillen die na deze mediation niet zijn opgelost zullen worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam, locatie Dordrecht.

12. Toepassing van deze Algemene Voorwaarden

Opdrachtnemer is aangesloten bij het beroepsregister ADR (Anders dan Recht), welke voor de opdrachtnemer een verplicht mediationreglement en gedragsregels hanteren. Zowel deze algemene voorwaarden als het ADR reglement en de gedragsregels zijn van toepassing op de werkzaamheden van Doerian Coaching en Mediation. Daar waar het een overlapping betreft gelden het ADR reglement en de ADR gedragsregels. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en zijn opgenomen op de website van Doerian Coaching en Mediation.

Gorinchem, januari 2021

← naar boven